Kết quả ngày 19/09/2019
X90 X9 X3,5
20 2 - 0
04
05
06
10
20
21
22
23
25
27
30
45
49
55
56
60
61
68
72
74
78
79
80
84
85
88
98
 
Rút tiền
Loại Tên $
anh89 28.16
anh89 1.1
anh89 1.1
anh89 1.2
anh89 4.2
anh89 1.1
anh89 1.4
anh89 1.7
anh89 6.2
anh89 1
anh89 4.6
anh89 1.5
Nạp tiền
Loại Tên $
anh89 29
anh89 20
anh89 19
anh89 20
anh89 16
anh89 19
anh89 20
anh89 7
anh89 19
anh89 19
anh89 10
anh89 18